§1

Regulamin określa zasady wykonywania usług przewozowych świadczonych przez DCS Domestic Courier Service sp. z o.o. / podstawa działalności ustawa z dnia 15 listopada 1985r. Prawo Przewozowe – tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 50 poz.601 z poz. zm. zwane dalej Prawo Przewozowe.

§2

Dla potrzeb niniejszego regulaminu definiuje się pojęcia:

 • DCS – podmiot świadczący usługi przewozu przesyłek
 • Przewoźnik DCS – współpracownik DCS przyjmujący przesyłkę od Nadawcy oraz doręczający ją do Odbiorcy
 • Zlecenie przewozowe – dokument stanowiący pisemne potwierdzenie zawarcia umowy przewozu
 • Nadawca – osoba, która przekazuje przesyłkę Przewoźnikowi DCS w celu wykonania umowy przewozu
 • Odbiorca – osoba, która przyjmuje przesyłkę doręczoną przez Przewoźnika DCS w ramach realizowanej umowy przewozu
 • Zleceniodawca – osoba, która zleca DCS wykonanie usługi przewozu. Zleceniodawcą może być Nadawca/ Odbiorca lub osoba trzecia.

§3

Zakres usług DCS obejmuje odbiór, przewóz i doręczenie przesyłek na terenie kraju.

§4

Wagę i gabaryty przesyłek (wraz z podziałem na kategorie) oraz terminy doręczeń zawiera cennik usług DCS dostępny dla każdego Klienta we wszystkich punktach DCS.

§5

Przesyłka może być przyjęta do przewozu:

 • w Punkcie Przyjęć – nadawca sam dostarcza przesyłkę do placówki DCS
 • u Nadawcy – przesyłkę odbiera Przewoźnik DCS na podstawie wcześniejszego zgłoszenia

§6

 1. Za jakość opakowania przesyłki (odpowiedniego do jej zawartości) odpowiada Nadawca.
 2. Nadawca jest zobowiązany opakować każdą przesyłkę w sposób zabezpieczający znajdujący się w niej towar przed uszkodzeniem przesyłki i zapewniający bezpieczeństwo innych przesyłek w czasie przewozu.
  Opakowanie powinno być:

  • odpowiednio zamknięte uniemożliwiające dostęp do zwartości przeyłki
  • odpowiednio wytrzymałe stosownie do wagi i zawartości przesyłki
  • odpowiednio zabezpieczone od wewnątrz uniemożliwiając przemieszczanie się zawartości przesyłki
  • odpowiednio oznakowane w przypadku specjalnego charakteru przesyłki, np. „ostrożnie szkło”, „góra/dół” (oznakowanie może być dokonane u Nadawcy lub w Punkcie Przyjęć)
 3. W wypadku niedostosowania się do powyższych zaleceń, DCS może odmówić przyjęcia przesyłki.

§7

 1. Zleceniodawca ma obowiązek umieścić na opakowaniu przesyłki nazwę własną oraz dane Odbiorcy, które muszą być zgodne z danymi zamieszczonymi na zleceniu przewozowym / przesyłka powinna posiadać inne znaki pozwalające na jej identyfikację (np. taśmy firmowe).
 2. Adres Zleceniodawcy obowiązkowo powinien zawierać na zleceniu przewozowym nazwę ulicy / numer domu / lokalu / kod pocztowy / nazwę miejscowości.

§8

 1. DCS nie przyjmuje do przewozu przesyłek zawierających:
  • korespondencję prywatną
  • gotówkę, papiery wartościowe, inne dokumenty o charakterze płatniczym
  • przedmioty wartościowe / wyroby jubilerskie, dzieła sztuki, antyki, numizmatyki, itp.
  • broń i amunicję
  • żywność łatwo psującą się, wymagającą specjalnych warunków przewozu
  • towary chemiczne i biologicznie aktywne
  • zwierzęta, szczątki ludzkie i zwierzęce
  • narkotyki i substancje psychotropowe
  • leki wymagające specjalnych warunków przewozu
  • inne towary, które swoimi właściwościami mogą stanowić zagrożenie dla osób mających z nimi styczność lub mogące uszkodzić i zniszczyć inne przesyłki
  • inne towary, których przewóz jest zabroniony na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.
 2. DCS nie przyjmuje również przesyłek tzw. za pobraniem, gdzie DCS miałby w imieniu Zleceniodawcy pobrać należność za przesyłkę a następnie przekazać ją Zleceniodawcy.

§9

 1. Dowodem zawarcia umowy przewozu i doręczenia przesyłki jest zlecenie przewozowe DCS.
 2. Zlecenie przewozowe wypełnia przyjmujący przesyłkę Przewoźnik DCS według cennika usług zgodnie z danymi dotyczącymi przewozu otrzymanymi od Nadawcy.
 3. Przewoźnik przyjmujący przesyłkę potwierdza na zleceniu przewozowym (własnoręcznym i czytelnym podpisem) przyjęcie przesyłki przez DCS w celu przewozu i doręczenie.
 4. Zleceniodawca podpisując zlecenie przewozowe (własnoręcznym i czytelnym podpisem) potwierdza zgodność deklarowanych przez siebie danych dotyczących przesyłki oraz znajomość niniejszego regulaminu. Wyraża tym samym swoją zgodę na proponowaną przez DCS cenę usługi.

§10

 1. Według dyspozycji Zleceniodawcy za usługi świadczone przez DCS płaci Nadawca lub osoba trzecia zlecająca przewóz.
 2. Gdy Zleceniodawcą jest osoba trzecia zlecenie obowiązkowo musi być pisemne. W tym przypadku za usługę zawsze płaci Zleceniodawca.
 3. W wyjątkowych przypadkach DCS może wyrazić zgodę na płatność za usługi świadczone przez DCS przez Odbiorcę. W przypadku, gdy Odbiorca przesyłki nie ureguluje jakiejkolwiek należności ciążącej na nim zgodnie z niniejszymi warunkami, pełną odpowiedzialność z tego tytułu przejmuje Zleceniodawca.
 4. Oryginał zlecenia przewozowego przeznaczony jest dla Nadawcy przesyłki. Oryginał rachunku lub faktury VAT przeznaczony jest dla płatnika.
 5. Jedna z kopii zlecenia przewozowego przeznaczona jest dla Odbiorcy.
 6. Pozostałe kopie zlecenia przewozowego pozostają do dyspozycji DCS.

§11

 1. Zawartość przesyłki może być sprawdzona przez DCS w każdym czasie od chwili przyjęcia do przewozu do momentu wydania jej Odbiorcy w celu stwierdzenia zgodności rzeczywistej jej zawartości z treścią danych zamieszczonym na zleceniu przewozowym. W szczególności sprawdzenie może dotyczyć ustalenia czy:
  • zadeklarowana wartość przesyłki odpowiada rzeczywistej wartości znajdującego się w niej towaru
  • zawartość przesyłki nie dotyczy §8 niniejszego regulaminu
  • opakowanie i zabezpieczenie wewnętrzne towaru w przesyłce jest odpowiednie.
 2. Sprawdzenia dokonuje się zgodnie z postanowieniami ustawy – Prawo Przewozowe oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.
 3. Niezgodności, o których mowa w ust.1 stanowią podstawę do odmowy przyjęcia przesyłki przez DCS bądź do zmiany warunków umowy przewozu.

§12

 1. Przewidywany termin doręczenia przesyłki do Odbiorcy na terenie kraju określa aktualny cennik DCS
 2. Przewoźnik DCS doręcza przesyłkę na adres Odbiorcy podany na zleceniu przewozowym.
 3. Zleceniodawca może udzielić dyspozycji na zleceniu przewozowym ustalając odbiór przesyłki przez Odbiorcę w placówce DCS – tzw. Odbiór własny.
 4. W przypadku nieobecności Odbiorcy Przewoźnik DCS pozostawia awizo z zaznaczonym terminem ponownego doręczenia przesyłki ewentualnie ze wskazaniem gdzie i kiedy Odbiorca mógłby sam odebrać przesyłkę gdyby podany przez Przewoźnika termin ponownego doręczenia Odbiorcy nie odpowiadał.
 5. Bezpłatny okres przechowania przesyłki awizowanej w placówce DCS wynosi 7 dni kalendarzowych licząc od dnia planowanego doręczenia. W tym czasie Przewoźnik DCS ma obowiązek podjęcia kolejnej próby doręczenia przesyłki.
 6. W sytuacji odmowy przyjęcia przesyłki przez Odbiorcę lub złego adresu Odbiorcy Przewoźnik DCS zwróci przesyłkę do Nadawcy po wcześniejszym ustaleniu zwrotu z Nadawcą.
 7. Jeżeli za wykonanie usługi przez DCS zobowiązanym do zapłaty jest Odbiorca a przesyłka została zwrócona do Nadawcy to za wykonaną usługę płaci Zleceniodawca.

§13

 1. Odbiorca potwierdza przyjęcie przesyłki (własnoręcznym i czytelnym podpisem oraz datą odbioru) na zleceniu przewozowym.
 2. Wszelki zastrzeżenia dotyczące wykonania usługi lub stanu otrzymanej przesyłki powinny zostać zapisane na zleceniu przewozowym przez Odbiorcę w chwili jej przyjęcia.
 3. Odbiorca może dokonać otwarcia otrzymanej przesyłki dopiero po potwierdzeniu jej odbioru na kwicie przewozowym i po uiszczeniu opłaty wynikającej ze zlecenia przewozowego, jeśli zgodnie z §10 ust.3 był do tego zobowiązany.

§14

Jeżeli klient nie dysponuje wagą, na której można by dokonać zważenia przesyłki podczas jej odbioru, przesyłka zostanie zważona i wyceniona w magazynie DCS.

§15

 1. Przewoźnik DCS doręczający przesyłkę w przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub ubytku doręczonej przesyłki niezwłocznie i z własnej inicjatywy sporządza protokół szkody.
 2. Protokołu szkody może również zażądać Odbiorca, jeżeli stwierdzi uszkodzenie lub ubytek przesyłki.

§16

 1. Zleceniodawca podając w zleceniu przewozowym wartość przesyłki wyraża zgodę na ubezpieczenie jej przez DCS na warunkach określonych w umowie ubezpieczenia zawartej pomiędzy DCS a ubezpieczycielem.
 2. Przy braku podania wartości przesyłki w zleceniu przewozowym przesyłka zostanie standardowo ubezpieczona do kwoty 1000 PLN.

§17

 1. Za utratę / zniszczenie / ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstałe od chwili przyjęcia jej przez Przewoźnika DCS do przewozu aż do chwili jej doręczenia lub za opóźnienie w jej doręczeniu (z wyłączeniem zdarzeń określonych w ust.2 i 4 §17) odpowiedzialność ponosi DCS.
 2. DCS nie ponosi odpowiedzialności za utratę / zniszczenie / ubytek / uszkodzenie przesyłki lub opóźnienie je doręczenia, jeżeli zaistniały one z przyczyn:
  • występujących po stronie Nadawcy / Odbiorcy / Zleceniodawcy
  • wynikających z właściwości towaru
  • spowodowanych siłą wyższą
  • innych zdarzeń losowych niezawinionych przez DCS
 3. Wysokość odszkodowania za utratę / zniszczenie / ubytek lub uszkodzenie przesyłki, której wartość nie została zadeklarowana nie może przewyższać 1000 PLN.
 4. DCS nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści / zyski lub dochody zarówno w stosunku do Nadawcy / Odbiorcy jak i osób trzecich z tytułu szkody wyrządzonej wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania usługi przez DCS.

§18

 1. W celu zapewnienia sprawności usług przewozu przesyłek, DCS ma prawo do przechowywania oraz przekazywania danych dotyczących klientów DCS firmom współpracującym z DCS również za granicą.
 2. W razie konieczności, DCS jest uprawniony do przekazania danych dotyczących klientów DCS organom państwowym, zwłaszcza organom celnym.
 3. Zleceniodawca / Nadawca wyraża swoją zgodę na przechowywanie, przetwarzanie oraz przekazywanie swoich danych w powyższych okolicznościach czego potwierdzeniem jest podpisanie zlecenia przewozowego.

§19

W celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z umowy przewozu DCS zastrzega sobie prawo do ewentualnego zastawu na przesyłce zgodnie z Art.57 Prawa Przewozowego.

§20

 1. Wszelki reklamacje związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przewozu przyjmuje każda placówka DCS.
 2. Podmiotami uprawnionymi do złożenia reklamacji są Nadawca / Odbiorca / Zleceniodawca.
 3. Podstawą do wszczęcia postępowania reklamacyjnego jest złożenie przez uprawnionego pisemnej reklamacji zawierającej kwotę roszczenia oraz przesłanie kopii:
  • zlecenia przewozowego
  • sporządzonego protokołu szkody
  • faktury / rachunku lub innego dokumentu stwierdzającego wartość towaru w przesyłce.
 4. Terminy i warunki składania reklamacji oraz szczegółowy tryb rozpatrywania reklamacji regulują odpowiednie przepisy wykonawcze do Prawa Przewozowego.

§21

Nadawca / Odbiorca / Zleceniodawca nie ma prawa do potrącania kwot roszczeń za przeszłe / aktualne / przyszłe należności wobec DCS.

§22

Postanowienia niniejszego regulaminu mogą być modyfikowane w drodze indywidualnych i odrębnych umów lub porozumień zawieranych z DCS.

§23

W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo Przewozowe (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 50, poz.601 z poz. zm.) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

Nasza strona internetowa używa plików cookies i pokrewnych technologii. Dzięki nim zapewniamy najwyższą jakość świadczonych usług i gwarantujemy płynne działanie strony. Po uzyskaniu Twojej zgody, pliki cookies będą również wykorzystane do dodatkowych pomiarów i analizy korzystania z witryny. Pozwoli nam to prezentować spersonalizowane treści i reklamy. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z plików cookie znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.