Informacje dotyczące przetwarzania danych

Administratorem danych osobowych jest, Domestic Courier Service, ul. Wilczak 45/47 61-623 Poznań, NIP: 972-079-78-53 REGON: 301456431.

Podstawa prawna i cel przetwarzania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

  • art. 6 ust. 1b RODO w celu: przygotowania do zawarcia umowy na podstawie Państwa żądania, zadeklarowanego poprzez wypełnienie formularza na stronie, lub poprzez kontakt z przedstawicielem DCS w dowolny inny sposób oraz na potrzeby wykonania tej umowy i wraz ze wszystkimi usługami dodatkowymi;
  • art. 6 ust. 1c RODO ze względu na konieczność wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w tym obowiązku prowadzenia i przechowywania dokumentacji wynikającego z obowiązujących przepisów prawa;
  • art. 6 ust. 1f RODO w ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w szczególności: windykacji należności: prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych; prowadzenia działań marketingowych, kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi również, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy.

Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy pomiędzy Państwem a tobą a Domestic Courier Service.

Czas przechowywania

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez cały okres świadczenia dla Państwa usług, przez okres rozpatrywania ewentualnych reklamacji a po zakończeniu tych okresów także do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz wygaśnięcia obowiązku przechowywania dokumentacji wynikającego z przepisów prawa.

Udostępnianie danych

Podane przez Państwa dane osobowe mogą być udostępniane:

  • partnerom współpracującym z DCS w celu dostarczenia przesyłek;
  • podmiotom świadczącym DCS usługi księgowe, windykacyjne oraz usługi IT, które przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
  • podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), które nie zostały uznane przez Komisje Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. Przekazanie danych osobowych tym podmiotom odbywa się na podstawie klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, przez co podlegają odpowiednim zabezpieczeniom w zakresie ochrony prywatności oraz praw i wolności osoby, których dotyczą.

Państwa uprawnienia

Przysługuje Państwu prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego
  • prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Kontakt z Administratorem danych osobowych

W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą Państwo kontaktować się telefonicznie, za pomocą numerów +48 618 250 432 i +48 618 250 937, poprzez e-mail info@couriers.pl lub za pomocą tradycyjnej poczty, kierując korespondencję na adres: DCS, ul. Wilczak 45/47, 61-623 Poznań.